top of page

Genç Girişimci Desteği

Sizin de bir fikriniz var fakat sermayeniz yok ise, devletin size sunmuş olduğu genç girişimci desteği 2022 yılında da devam ediyor. Türkiye gibi genç nüfusun büyük çoğunluk olduğu ülkelerde, gençlerin ülke ekonomisine olan katkısı büyük bir öneme sahiptir. Bununla birlikte ekonomik oluşumun içerisinde yer almaları, kişisel gelişimleri ve ülke ekonomisine olan katkılarını arttırmaktadır. Teknolojik gelişimi sağlamak, cari açığı azaltmak, yerli ve milli üretimi desteklemek için bu teşvikler devlet tarafından sunulmaktadır. Dolayısıyla siz de 29 yaşını doldurmamış iseniz bu teşvik ve desteklerden yararlanabilirsiniz. 

 

Genç Girişimci Desteği Nedir?

Son yıllarda kendi işletmesini kurup piyasaya girmek isteyen gençlerin sayısı büyük bir artış göstermekte fakat yüksek sigorta ve vergi maliyetleri yüzünden çekingen davranmaktadırlar. Genç girişimci desteği işte bu esnada devreye giriyor. Kendi işini kurmak isteyen 18-29 yaş arasında olan gençler için güzel bir fırsat olan genç girişimci desteği, 3 vergilendirme dönemini ve 1 yıl SGK(4b) primlerinden muaf olmayı kapsıyor. 
 

2022 yılında devam eden genç girişimci istisnaları;

 • Faaliyete başlanıldığı takvim yılından itibaren 3 vergilendirme dönemi boyunca sağlanmış olan kazancın yıllık 75.000 TL'lik kısmı gelir vergisinden istisnadır.

 • 4b kapsamında 01/06/2018 tarihinden itibaren ilk kez sigortalı olanların bağkur primleri 1 yıl süreyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Bu teşvikler kapsamında 18 yaşını doldurmuş, 29 yaşını doldurmamış olan genç girişimciler büyük avantajlar yakalıyorlar. Bu avantajların sağlanması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

 

Genç Girişimci İstisnasından Kimler Yararlanabilir?

Genç girişimci desteği şartları sağlanması durumunda vergi muafiyeti ve bağkur desteği almak mümkündür.

 • İşe başlamanın kanuni süresi içerisinde bildirilmiş olması.

 • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olması.(Limited şirket ve Anonim şirket hariç)

 • Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.

 • 18 yaşını doldurmuş 29 yaşını doldurmamış olmak.

 • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıyor olması.

 • Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin (ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere) eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması.

 • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.


Yabancı uyruklu tam mükellef gerçek kişiler de genç girişimci istisnasından yararlanabilir.

 

Genç Girişimci Desteğinden Kimler Yararlanamaz?

 • 01/06/2018 tarihinden önce işe başlayan girişimciler,

 • Anonim Şirket ve Limited şirket ortakları,

 • Daha önce vergi mükellefi olan ve başka bir şirkette ortaklığı bulunan girişimciler bu teşvikten faydalanamaz.

 

Genç Girişimci Desteği Teşvik Tutarı

Bu destekten faydalanan genç girişimciler 3 vergilendirme dönemi boyunca 75.000 TL'ye kadar gelir vergisinden muaf tutulup, 1 yıl boyunca da SGK(4b) primleri hazine tarafından karşılanmaktadır. Girişimcilerin taksitleri düzenli ödemeleri halinde en düşük bağkur primi 2021 yılı itibarıyla 1055,36 TL olup 12 ay boyunca toplam tutar 12.664,32 TL dir. Dolayısıyla SGK(4b) primleri hazine tarafından karşılanmaktadır.

 

Bağkur Genç Girişimci Desteği

Bilindiği üzere, 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi ile; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendinde;

“31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.” 

hükmü yer almaktadır.

 

Sigorta Prim Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanıyor olmak.

 • Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olup 29 yaşını doldurmamış olmak. 

 • Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.

 • İlk kez sigortalı olmak.

 • İlk defa gerçek kişi olarak faaliyete başlamak.(Anonim ve Limited şirket ortakları faydalanamaz)

NOT: Adi ortaklıklarda sadece bir ortak için bağkur desteği verilmektedir.
 

 

18 Yaşından Küçükler Genç Girişimci Desteğinden Yararlanabilir mi?

Yukarıda bahsi geçen konuda SGK açısından baktığımızda, genç girişimci desteği şartlarından faydalanabilmek için gerekli üst yaş sınırı yani 18 yaşını doldurmuş olmak şartı aranmaktadır. Fakat ilgili vergi dairesi açısından verilen özelge de şu şekilde belirtilmiştir ;

“İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 21/06/2019 tarihi itibariyle telekominikasyon ekipman ve parçalarının toptan ticareti faaliyetine başladığınızı belirterek Genç Girişimci istisnasından faydalanmak için Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaatta bulunduğunuzu ancak, 18 yaşını doldurmamış olmanız nedeniyle tereddüt yaşandığından bahisle bu istisnadan faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünü talep etmektesiniz. Mükellefiyet tesis tarihi itibarıyla bilfiil işinizin başında olduğunuz, işin sevk ve idaresinin tarafınızca yapıldığı ve bu durumun nezdinizde yapılan yoklamalarla tutanak altına alındığı anlaşılmış olup 18 yaşından küçük olmanız, adınıza mükellefiyet tesis edilmesi ve bu mükellefiyetle ilgili ödevlerin kanuni temsilciniz tarafından yerine getirilmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır. Bu itibarla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası başlıklı Mükerrer 20 nci maddesinde sayılan diğer şartları da taşımanız halinde, mezkur istisna hükümlerinden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

bottom of page